OZ Element Senica

Spolupracujeme s inými organizáciami a snažíme sa spoločne napredovať k našim cieľom. Sme nepolitická organizácia bez pozadia tvoreného podnikateľskými subjektmi. Oficiálne sme registrovaní od 31.08.2012 na MV SR.

31.8.2014 sme oslávili výročie 2 narodenín výstavou ART OF ELEMENT III. 8.10.2014 v kaviarni Avalonross   

Prečo ELEMENT ? 

Element znamená živel alebo tiež prvok. Pre nás to znamená spájanie a spoluprácu s viacerými inštitúciami a organizáciami, ktoré spoločne vytvárajú projekty a diela. Každé dielo, či projekt zastupuje vždy jeden zo živlov. Organizujeme rôzne kultúrne, či historické projekty, charitatívne koncerty, workshopy, výstavy, články na pomoc sociálne slabším a znevýhodneným.

Cieľom združenia je

- podporovať kultúrnosť, vzdelanosť a tvorivosť, občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno časových potrieb pre  všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov  mesta SENICA a okolitého regiónu.

- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

- Ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia

- Podpora trvalo udržateľného života

- Podpora a pomoc telesne postihnutým, chorým, hendikepovaným a sociálne znevýhodneným   skupinám

 - Prispievať k  prekonávaniu sociálnych, informačných  a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, organizovanie seminárov, kurzov, prednášok a publikačná činnosť 

b) organizácia voľno časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, konferencie, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, tábory 

c) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov 

d) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania 

e) práca s deťmi a mládežou, ale aj osobami vyčlenenými so spoločnosti s cieľom dosiahnuť ich sociálnu inklúziu, 

f) environmentálnu výchovu, umelecké akcie, kultúrny život, 

g) spolupráca s profesionálnymi a amatérskymi umelcami a ich podporovanie, 

h) organizovanie individuálnych a spoločných výstav, prednášok, besied, koncertov, táborov, kultúrnych večerov a divadelných predstavení, 

i) rozvíjanie komunitného života a participáciu občanov vo veciach verejných, 

j) spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, a s inými občianskymi združeniami a organizáciami doma i v zahraničí.

Produkujeme hlavne predstavenia interaktívneho divadla Fifo a Vierka a koncerty Viera Šusteková a hostia.

2%

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedeným informacím.

       2% z Vašich daní sú najlepší spôsob ako pomôcť  rozvíjať kultúru a umenie v meste bez toho aby ste museli siahnuť na Vaše financie alebo sa k niečomu zaväzovať. 2 % pre občianske združenie Element Senica, ktoré v priemere organizuje ročne až 30 podujatí -  koncerty, literárne večery, predstavenia pre deti, výstavy, histórické besedy, benefičné koncerty, medzinárodný deň detí, burzu kníh, dielničky a mnoho mnoho iného. Všetky nami organizované podujatia sú vždy bez vstupného a pre Vás a Vaše deti.

       Naším sloganom sa stalo heslo 2 % pre seba a svoje mesto na podporu umenia a kultúry v Senici. Navyše dobrovoľníci, ktorí odpracovali min. 40 dobrovoľníckych hodín na našich podujatiach môžu poukázať až 3 % z dane. Viac informácií nižšie.

Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

názov organizácie:       Element Senica

adresa:                          Kolónia 599, 905 01 Senica
právna forma:              občianske združenie
IČO:                                422 909 61

Všetkým, ktorí prispeli 2 % na o.z. Element zo srdca ĎAKUJEME ! 

Ak si nie ste istí alebo máte nejaké otázky ohľadom 2%, kontaktujte nás: KONTAKT

Kontaktujte nás

Element Senica

Viera Šusteková, Martin Filip
T: +421 (0) 911 691 024 (Viera)
T: +421 (0) 949 257 066 (Maťo)

Emaily: 

ozelementse@gmail.com

nazory.element@gmail.com

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Fakturačné údaje

IČO: 422 909 61, DIČ: 2023941854

Bankové spojenie:

VÚB:  3099641054/0200

ČSOB: 4020718202/7500

Registrácia vykonaná na MV SR, pod číslom vvs/1-900/90-400 40.

ZABEZPEČENIE OZVUČENIA:

Peter Kavický, Tel.: 0908832580

e-mail: peter.kavick@gmail.com

ZABEZPEČENIE KONCERTU Viera Šusteková a hostia:

Martin Filip: 0949 257 066 

Email: veras.funpage@gmail.com

Web:  www.vierasustekova.eu

ZABEZPEČENIE PREDSTAVENIA FIFO A VIERKA:

Martin Filip             Tel.: +421 (0) 949 257 066

Email: saso.fifo@gmail.com, fifoavierka@gmail.com

Web: https://fifoavierka.eu/

Vytvořte si  web zdarma