Návrhy kultúrnych a historických pamiatok mesta Senica

24.08.2013

Súťaž o  návrhy kultúrno – historických pamiatok mesta Senica

Pred letom občianske združenie Element vyhlásilo súťaž o  návrhy kultúrno – historických pamiatok mesta Senica. Zapojili sa štyria občania mesta Senica, ktorí navrhli päť pamiatok.

Pani Yvett Toth - navrhla židovské náhrobky, ktoré si všimla cestou od kríža milénia na začiatku obce Rybky. Miestny ľudia hovoria, že tieto náhrobky sú pozostatky bývalého židovského cintorína v Rybkách. FOTO

Pán Marián Holenka poslal až dva návrhy. Prvou je známa Lipnica v Sobotišti. Problém však vidí pán Holenka v tom, že tam hynie až príliš veľa stromov,  ktoré by po patričnom ošetrení mohli i naďalej rozkvitať. Myslí si, že z tejto Lipnice a Aničkinej studničky by sa dalo spraviť maličké odpočinkové centrum Sobotišťa ako negatívum vidí prístup vedúci len po silno frekventovanej ceste na Myjavu. Stačilo by, keby sa spravil turistický chodníček od Sobotištských cintorínov až do Lipnice. Bola by to krásna a bezpečná oáza pokoja v Sobotišti pre turistov. FOTO

Druhý návrh je miesto tiež mimo Senice - z Častkova, ktoré by bolo vhodné skultúrniť (sprístupniť). 

V neďalekom lesíku sa nachádzajú pozostatky židovského cintorína, ktoré sa zachovali aj po výstavbe bytoviek. Nachádza sa tam cca 6 pomníkov. Nedôstojné sa pánovi Holenkovi zdá,  že sú tam voľne pohodené pozostatky kostier rôznych divokých zvierat. FOTO

Tomáš Tóbik poslal zmiešaný rímsko-katolícko a evanjelický cintorín v Sotinej medzi obchodným domom TESCO a panelákmi. Cintorín vznikol pre obyvateľov obce Sotina (obec do roku 1944). Neskôr bol rozdelený na dve časti rímsko -  katolícky a evanjelický.

Bohužiaľ keď bol v Senici veľký stavebný boom, tak aj cintorín bol toho súčasťou. Najprv paneláky z jednej strany a v rokoch 2003/4/5 obchodný dom. Keď ešte bola v Sotinej stará cesta tak cez cintorín viedla stará dláždená betónová cesta a most. Cintorín si toho prešiel celkom veľa. V dnešnej dobe je zanedbaný a využívaný ako skratka z obchodného domu TESCO. Mnohí tam chodia vykonávať potrebu, užívajú alkohol, drogy a iné. Mnohé hroby sa rozpadávajú a sú v žalostnom stave. Niektoré náhrobné kamene sú už zničené. Na cintoríne sú pochované rôzne významné osobnosti Senice.

Nachádza sa tu asi 20 hrobov a jeden morový stĺp obetiam cholery (19storočie).

Keď búrali hroby, tak na mnohých miestach sa dali nájsť kosti, niekedy aj celá kostra. Mnohý objavili aj ľudské lebky a iné časti tiel. Cintorín by som chcel navrhnúť na pamiatku aj preto, aby bol chránený pred výstavbou mesta a vandalom. Chcel by som, aby sa tento cintorín zachoval aj pre ďalšie generácie ako malá pamiatková zóna. Vysvetľuje Tomáš Tóbik prečo poslal práve tento cintorín. FOTO

            Silvester Fordinál poslal pamiatku -  Socha sv. Jána Nepomuckého stojí pri moste cez potok Teplica. Na katastrálnej rakúsko-uhorskej  mape je potok vyznačený ako Vrbovka. Koryto potoka bolo v 60 – tých rokoch upravené  -  nový most posunutý západným smerom.

Socha je vyznačená na mape kolieskom. Za sochou severovýchodným smerom je aj v súčasnosti park pri kaštieli – pozemok,  parc. číslo 300 – označený kolieskom.  Za záhradou končil senický chotár, ktorý hraničil so Sotinou.

Spisovateľ L. Novomeský prežil detstvo v Senici a jeho láska k mestu sa prejavila v názvoch krásnych diel. Do mesta tridsať minút – pešia prechádzka zo železničnej stanice do mesta. Neskôr jednu zo zbierok básní nazval Svätý za dedinou. To je socha sv. Jána Nepomuckého, lebo v tom období bol naozaj na okraji Senice. Socha by si zaslúžila dôstojnejšie úpravy okolia, lebo úpravami ciest, vybudovaním mosta a úpravou toku ostala výškovo osadená tak, že si ju málo ľudí všimne. FOTO

Tak toto sú návrhy pamiatok ľudí a ich vyjadrenie prečo práve ich pamiatka by sa mala vyhlásiť za kultúrno – historickú pamiatku Mesta Senica,  ďalej ich  zveľaďovať a chrániť. Všetci zúčastnení budú odmenení cenou, ktorú si budú môcť vyzdvihnúť od utorka 17.09. 2013 v Hudobninách na ulici Hurbanova 528 ( za VÚB bankou).  Občianske združenie Element, ktoré bolo vyhlasovateľom tejto súťaže, posunie tieto návrhy Kultúrnej komisii a jej členom, ktorá zasadá pri Mestskom úrade Senica a tá sa bude ďalej týmito návrhmi zaoberať.

hore

SENICKÉ KULTÚRNE LETO 2013

21.07.2013

Spomienky na Senicu

30. júla 2013 si OZ ELEMENT uctilo starších ľudí podujatím s názvom SPOMIENKY NA SENICU v priestoroch Domova sociálnych služieb Senica. Po krátkom príhovore pani riaditeľky Ing. Elenky Valáškovej uviedol p. Prokeš svoj krátkometrážny film „OPRÁŠENÉ FILMY“, na ktorom boli zábery mesta Senica pri rôznych príležitostiach počas minulých rokov.  O tom ako vyzeralo mesto Senica začiatkom minulého storočia až po súčasnosť hovoril p. Hromek vo svojej videoprezentácii.  Filmy, fotky a hovorené slovo vystriedali ľudové piesne nášho kraja v podaní p. Celléryovej.

hore